IKÄRYHMÄT


Pikkulapset

3-4v

4-5v

5-6v

6-7v

Lapset

7-8v

9-11v

Junnut

12-15v

Aikuiset

16+

20+

50+

65+